Porodične konstelacije (Poredak ljubavi)

Metoda Porodičnih (Sistemksih) konstelacija je poznata pod više različitih naziva: Poredak ljubavi (Order of love), porodični raspored, Helingerova konstelacijska metoda … Metod je razvio i usavršio nemački terapeut, teolog i pedagog Bert Helinger kao dodatni alat za predstavljanje određene situacije u kojoj se klijent nalazi.

Osnovna odlika ove metode je usmerenost na širi kontekst ili celinu, a ne na pojedinca i njegov lični problem. Sistemske konstelacije su metoda kojom se na neki način ulazi u ,,polje koje zna” u kojem se nalazi ,,mudrost dobrih rešenja”.

 

background-brown-circle-cut-40973

Konstelacija može da se izvodi u grupi ili individualno. Kada se radi u grupi klijent, odn. osoba koja postavlja svoju temu ili pitanje, obično bira iz grupe prisutnih na radionici pojedince koji će biti predstavnici za članove njegovog sistema, porodičnog (oca, majku, sestru…) poslovnog (šefa, poslovnog partnera…), partnerskog … kao i predstavnika za sebe. Na ovaj način klijent može sa sigurnog mesta posmatrati svoj porodični sistem kao da gleda pozorišnu predstavu i može videti sve aspekte porodičnih (poslovnih, partnerskih) odnosa, a da ih sam ne mora proživljavati i biti zatvoren u samo svojoj perspektivi. Postavljajući porodičnu konstelaciju, klijent bira učesnike koji će predstavljati članove njegove porodice i pokreće ih u prostoru sve dotle dok njihov položaj ne odgovara osećaju, odn. slici koju ima o svojoj porodici. Predstavnici postaju živi model porodice i njihovih međusobnih odnosa. Neverovatna stvar je da, ako se porodica postavi autentično, predstavnici počinju da imaju osećaje i misli vrlo slične onim članovima porodice koje u konstelaciji predstavljaju, bez ikakvog predhodnog znanja o njima.

geranium-351810_1280

Ova neobičnost se tumači fenomenom ,,morfogenetskih polja” koji je definisao Rupert Sheldrake, engleski biolog. Morfičko ili morfogenetsko polje je elektromagnetno polje u kome su pohranjene informacije za formiranje, razvoj i oblike ponašanja živih organizama i ono se nalazi u samim organizmima i oko njih. Polja imaju u svojoj strukturi kumulativnu memoriju svega što se dešavalo toj vrsti u prošlosti. Tako da ovo polje ima moć ekspanzije i širenja. U polju deluje proces koji zovemo morfička rezonanca koji nam govori o tome da slični obrasci aktivnosti u samoorganizovanju sistema utiču na sledeće obrasce aktivnosti u vremenu i prostoru. Bert Helinger pre svega na osnovu sopstvenog empirijskog iskustva u radu sa porodičnim sistemima uočava da je prekinuta ljubav u ranijim generacijama uzrok patnje i trpljenja u sledećim generacijama, a lečenje zahteva ponovno postavljanje članova predhodnih generacija na svoja mesta kako bi ljubav ponovno potekla i kako bi usledilo isceljenje.

Porodične konstelacije nisu samo metoda. Naime, kroz konstelacije došlo se do određenih saznanja i uvida na polju ljudskih odnosa koji danas čine jednu doktrinu o funkcionisanju ljudskih sistema, od telesnog, porodičnog sve do nacionalnog i kolektivnog nivoa. Sistemske konstelacije su dakle takođe jedan sistem znanja o tome šta doprinosi zdravlju, a šta pojavi bolesti, šta treba učiniti da bi naši odnosi funkcionisali dobro, a šta ne smemo učiniti ako želimo dobre odnose, kao i kako postići zdravu ravnotežu u našem životu, živeti ispunjeno i imati skladne odnose – sa samim sobom, sa svojim najbližima i u poslovnom okruženju.

 

Izvori:

Nevidljivi zakoni ljubavi – Bert Helinger
Metoda sistemskih konstelacija – Almeka Dauskardt

Comments are closed.

↓ More ↓