Polarnosti …

,,Kao što rađanje sa sobom donosi umiranje i umiranje prouzrokuje rađanje – to dvoje ide zajedno kao vrh i dno talasa, kao plima i oseka, dolazak i odlazak, dan i noć …”

Ridiger Dalke

Jin/Jang je drevnokineski prikaz kosmičkog dualnog sistema. Likovni simbol predstavlja stalno smenjivanje senovite i sunčane strane planine. Razdvajanje na dva pola se postiže tako što se krug deli u obliku latiničnog slova S, pri čemu se polovini Jin pripisuje tamni, a polovini Jang svetli deo. Važno je da, kao izraz uzajamne zavisnosti, u delu Jang prepolovljenog kruga postoji tamni, a u delu Jin svetli centar, što nam govori u stvari da ovde nije u pitanju konflikt između svetla i tame, već stalna težnja ka komplementarnom dopunjavanju – princip dualnosti, ali i harmonije.

yin-yang-symbol-variant_318-50138.png

Svetla (jang) strana i tamna (jin) strana uzajamno se dopunjuju u savršeni simgol kruga, odn. jedinstva.

Ridiger Dalke to ilustruje na primeru iz svakodnevnog života. U svetlo doba dana, koje odgovara Jangu i suncu, dobro postupamo ako u njega uključimo nešto iz oblasti Jina, kao što je popodnevno spavanje ili meditacija. U mračno, jin doba dana, tj.tokom noći, kroz snove u REM fazama automatski dobijamo udeo Janga. Tek na taj način naš dan i naš život postaju zaokruženi.

Jin i Jang energije su komplemetarne i teže stalnom uravnotežavanju. To su dinamične sile koje se stalno smenjuju. Zapadna kultura preferira Jang energiju, a minimizira Jin kvalitet uvodeći pojednostavljen koncept Jang – snaga, Jin – slabost. Međutim, naša snaga je u uravnotežavanju suprotnosti, a ne u stajanju na jednom polu gde god bio. Samo dopuštenje punog ispoljavanja Jin i Jang energije može dovesti do najvišeg psihološkog razvoja. Svako naglašavanje samo jedne strane, čini da druga istovremeno raste u senci. Princip polarnosti tretira Jin i Jang kao deo iste celine. Iz te perspektive razlike se prihvataju i integrišu. Nedostatak integracije stvara rascep: svesno-nesvesno, duh-telo … Kroz koncept polarnosti Jin i Jang možemo posmatrati i sve druge manifestacije koje čine naš život.

,,Sve u ovom svetu ima svoj suprotan pol, svoju drugu stranu. Jednom nogom ne bismo mogli da hodamo, jednim okom ne bismo mogli da vidimo stvari u prostornoj perspektivi, svakom udisaju je potreban izdisaj… Nema sna bez buđenja, ni života bez smrti … Svaka vrata uvek predstavljaju i ulaz i izlaz u zavisnosti od toga odakle ih gledamo, mada često opažamo i smatramo važnom samo jednu stranu.”

pexels-photo-25483

Comments are closed.